lias_bib_missie

Missie

Het Leuven Institute for Advanced Study (LIAS) brengt wetenschappelijke inzichten over grote maatschappelijke uitdagingen samen op basis van interdisciplinair overleg tussen internationale toponderzoekers. Deze uitwisseling moet het traditionele disciplinaire denken doorbreken en overstijgen en leiden tot verruimende inzichten, waarmee LIAS op een heldere en inspirerende manier met de samenleving in dialoog gaat.

Informatie is erg toegankelijk geworden vandaag en we worden overspoeld met verschillende inzichten. Het is echter moeilijk om betrouwbare en onbetrouwbare informatie van elkaar te onderscheiden, waardoor het brede publiek soms wetenschappelijke bevindingen en feiten verwart met opinies. Een gezond publiek debat over de belangrijke maatschappelijke uitdagingen heeft nood aan een gemeenschappelijke en wetenschappelijk gefundeerde basis. LIAS wil bijdragen aan deze basis door wetenschappelijke deelinzichten te integreren op basis van internationale interdisciplinaire discussie, en die geïntegreerde inzichten op een interessante en bevattelijke manier aan het brede publiek kenbaar te maken.

Grondige kennis vergt specialisatie

Universiteiten zijn daarom georganiseerd in faculteiten en departementen die zich toespitsen op deelaspecten van de werkelijkheid. Academisch onderzoek kan daardoor een gefragmenteerde indruk geven. Om een basis te kunnen bieden voor gefundeerd maatschappelijk debat, moet de wetenschap haar deelinzichten ook over de grenzen van disciplines heen samenbrengen. Een goed geïnformeerd publiek debat zal bijdragen aan het draagvlak voor verstandige beleidsbeslissingen. Daarom wil LIAS gerenommeerde onderzoekers betrekken in internationaal overleg over de uitdagingen die bepalend zijn voor de toekomst van onze wereldgemeenschap. Op basis van de beste wetenschappelijke kennis uit verschillende disciplines van over heel de wereld komen we tot geïntegreerde inzichten.

Goede communicatie brengt interessante ideeën tot leven

Het is niet alleen belangrijk om relevante langetermijnvisies te ontwikkelen, het is minstens even belangrijk om deze onderbouwde visies voor een breed publiek toegankelijk te maken. Daarom zet LIAS in op de aantrekkelijke, bevattelijke communicatie van deze wetenschappelijke visies. Alleen op die manier vinden deze inzichten ingang in het maatschappelijke debat en dragen ze bij tot de alertheid van de nationale en internationale publieke opinie.

LIAS is een University-Based Institute for Advanced Study (UBIAS). In tegenstelling tot zelfstandige Institutes for Advanced Study maken University-Based Institutes for Advanced Study gebruik van de expertise en de onderzoeksnetwerken die hun thuisuniversiteit biedt. Omgekeerd draagt de internationale dynamiek van een UBIAS bij aan de academische cultuur en de wetenschappelijke prestaties van de thuisuniversiteit.

LIAS is ingebed in de KU Leuven, een van de topuniversiteiten wereldwijd. KU Leuven is een van de oudste universiteiten van Europa, met een uitgebreid historisch-cultureel erfgoed. Onder gerenommeerde toponderzoekers is er daarom een grote bereidheid om naar Leuven te komen.

rector-luc-sels-zw

De intentie is om in LIAS op basis van internationaal en interdisciplinair overleg wetenschappelijke inzichten over grote maatschappelijk uitdagingen te laten samenbrengen.

Luc Sels

Rector KU Leuven en Co-voorzitter LIAS Foundation
Contact