Casper van Ewijk_BW

Casper van Ewijk

Nederland

Casper van Ewijk is emeritus hoogleraar economie van de Universiteit van Amsterdam en thans verbonden aan Netspar, het netwerk voor pensioen- en vergrijzingsonderzoek.

Tot september 2020 was hij algemeen directeur van Netspar. Daarvoor was hij lange tijd adjunct-directeur van het Centraal Planbureau. Casper van Ewijk was lid van diverse adviescommissies op het gebied van pensioenen zoals Commissie Parameters (2022), Commissie Parameters (2019), Wetenschappelijk Beraad voor het Pensioenakkoord (2020, voorzitter) en werkverband invaren voor het Ministerie SZW (2020). Ook was hij adviserend lid Commissie Toekomst Pensioenstelsel van de SER. Ook was hij lid van diverse adviescommissies voor de overheid op het gebied van maatschappelijke kostenbaten analyse (MKBA), disconto en CO2 reductie.

LIAS FELLOW
hunt-han-d9Emsd3zM3I-unsplash
(Herfst 2023)

Nu we in de kritische jaren van de vergrijzing zijn beland is het eigenlijk vijf voor twaalf om een hervorming van het pensioenstelsel door te voeren, willen we adequate pensioenen voor huidige en komende generaties garanderen. De betaalbaarheid van het pensioensysteem zoals het nu is staat onder druk, en het lijkt of de bevolking, jong en oud, te weinig beseft  wat de consequenties van de status quo op hun levenstandaard kan zijn. Er leeft ook sterke sociale weerstand tegen pensioenhervormingen die als onevenwichtig worden gepercipieerd.

In België wordt zoals in andere Europese landen de discussie omtrent het financieren van solidariteit tussen generaties al enkele decennia gevoerd, en er werd ook al een redelijk evenwichtig voorstel voor een pensioenhervorming opgesteld door de Commissie Pensioenhervorming, dat echter dode letter bleef.

jvm_quotes

Bij complexe uitdagingen is interdisciplinaire synthese uiteindelijk belangrijker en relevanter dan vaktechnische expertise. Mondiale problemen vragen een internationale synthese.

Joost Van Meerbeeck

Co-voorzitter LIAS/LIAS Foundation
Contact