Uitgangspunten voor een evenwichtige pensioenshervorming

Nu we in de kritische jaren van de vergrijzing zijn beland is het eigenlijk vijf voor twaalf om een hervorming van het pensioenstelsel door te voeren, willen we adequate pensioenen voor huidige en komende generaties garanderen. De betaalbaarheid van het pensioensysteem zoals het nu is staat onder druk, en het lijkt of de bevolking, jong en oud, te weinig beseft  wat de consequenties van de status quo op hun levenstandaard kan zijn. Er leeft ook sterke sociale weerstand tegen pensioenhervormingen die als onevenwichtig worden gepercipieerd.

In België wordt zoals in andere Europese landen de discussie omtrent het financieren van solidariteit tussen generaties al enkele decennia gevoerd, en er werd ook al een redelijk evenwichtig voorstel voor een pensioenhervorming opgesteld door de Commissie Pensioenhervorming, dat echter dode letter bleef.

In deze LIAS werkgroep wordt nagegaan wat de uitgangspunten voor een evenwichtige en sociaal rechtvaardige pensioenhervorming kunnen zijn. Daarbij is het zaak om in eerste instantie uit te klaren waar een pensioensysteem voor moet dienen, en hoe dat op een sociaal rechtvaardige en solidaire manier gerealiseerd kan worden, waarbij de solidariteit zowel tussen als binnen de generaties moet bestaan. Hoe moet worden omgegaan met onzekerheden omtrent de levensverwachting en de loopbaanduur en op welke manier zijn actuariële correcties toe te passen bij de bepaling van het pensioenbedrag? Hoe kan een pensioensysteem op een inzichtelijke manier de verhouding tussen de hoogte van de pensioenen en de collectieve lengte van de gemiddelde loopbaan inzichtelijk maken en zo bijdragen tot een draagvlak voor het gevoerde beleid? Welke rol speelt het sociaal overleg in de pensioendiscussie, en waarom vindt een hervorming zo weinig steun bij de bevolking?

Hoewel de Belgische data niet beschikbaar zijn om een uitgebreide simulatie van mogelijke hervormingen voor te leggen, kan er over de principes van een pensioenhervorming wel degelijk gereflecteerd worden. De Leuvense werkgroep wil een discussietekst over deze uitgangspunten in het najaar van 2023 voorleggen aan internationale collega’s.

No data was found
FELLOWS

Internationale Fellows worden naar LIAS uitgenodigd voor interdisciplinair debat met Leuvense experten.

rector-luc-sels-zw

De intentie is om in LIAS op basis van internationaal en interdisciplinair overleg wetenschappelijke inzichten over grote maatschappelijk uitdagingen te laten samenbrengen.

Luc Sels

Rector KU Leuven en Co-voorzitter LIAS Foundation
Contact